masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

Deklaracja dostępności

Strona WWW programu Żyj Kulturą prowadzonego przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej programu ŻYJ KULTURĄ.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych),
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności. 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Łepek.
 • E-mail: sekretariat@oksir.eu
 • Telefon: 525627370

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 139
  86-100 Świecie
 • E-mail: sekretariat@oksir.eu
 • Telefon: 525627370

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139
Do budynku prowadzą cztery wejścia: od ulicy Wojska Polskiego (wejście główne), bezpośrednio z poziomu chodnika. Od ulicy Sienkiewicza (wejście do kina) schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście do Galerii Okno i Klubokawiarni Kultura schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do Kulturalnej Przestrzeni Widowiskowej od parkingu, schody, bez podjazdu.
Nad wejściami znajduje się dźwiękowy systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób poruszających się na wózkach są dostępne korytarze i pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na obu kondygnacjach.
Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku znajduje się pętla indukcyjna w Punkcie Informacji Kulturalnej oraz w Kasie Kina “Wrzos”.
Budynek posiada oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe, w holu Kina znajduje się tablica tyflograficzna.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

2. Budynek: Amfiteatr w Świeciu, ulica Sienkiewicza 6
Do budynku prowadzi jedno wejście. Schody i podjazd dla osób na wózkach.
Nad wejściem nie ma głośników naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Na parkingu znajduje się jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w języku brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego.

3. Budynek: Izba Regionalna Ziemi Świeckiej, ulica Kopernika 2
Brak swobodnego dostępu do budynku. W wejściu głównym i alternatywnym schody.
Brak systemów naprowadzających przed wejściem głównym.
Obiekt niedostępny dla osób poruszających się na wózkach.
Brak parkingu przy obiekcie.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Brak pętli indukcyjnej.

4. Budynek: Otwarta Strefa Twórcza, Dom Katechetyczny przy kościele św. Jana Chrzciciela, ul. Wojska Polskiego 12
Do budynku prowadzi jedno wejście główne pozbawione przeszkód.
Brak systemów naprowadzających przed wejściem głównym.
Obiekt jednokondygnacyjny dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
Parking dla trzech pojazdów bez miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Brak pętli indukcyjnej.

5. Budynek: Biura Spotu, ul. Sienkiewicza 18
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony głównej płyty stadionu , wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych.
Nad wejściami nie ma dźwiękowego systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

6. Orlik Marianki, ul. Jana Pawła II 8
Do obiektu prowadzą dwa wejścia od ul. Żwirki i Wigury , oraz ul. Krausego od szkoły sp.8
Nad wejściami nie ma dźwiękowego systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Posiadamy toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym z podjazdem dla niepełnosprawnych..
Do budynku i wszystkich dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.
Posiadamy parkingu z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych , który mieści się obok Orlika < wejście od ul. Żwirki i Wigury>

7. Park Art, czyli otwarta strefa rekreacji i wypoczynku, ul. Sobieskiego
Tereny zielone ze skateparkiem, ścianką wspinaczkową, plenerowym parkietem do zumby, brakdance i urządzeń do kalisteniki.
Do obiektu prowadzi płaski chodnik nie wymagający podjazdu.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (stan na dzień 01.01.2021) – link do pobrania dokumentu.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content