masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

Regulamin głosowania

Regulamin głosowania internetowego programu „Żyj Kulturą” 2017

 

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem głosowania) określa warunki głosowania internetowego na najlepsze inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców Gminy Świecie do programu „Żyj Kulturą” 2017.

2. Głosowanie, jak też program „Żyj Kulturą”, organizowane jest przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie, NIP: 559-10-05-189, REGON: 00028473, zwanym dalej Organizatorem.

3. Osoba głosująca wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu głosowania.

4. Uczestnikiem głosowania może być każda osoba fizyczna, która spełni warunki określone w §2.

§2
Warunki głosowania

1.  Głosowanie internetowe rozpoczyna się w 27 marca 2017 o godz. 8:00 i potrwa do 2 kwietnia do godz. 20:00. Głosowanie odbywa  się za pomocą formularza uruchomionego przez Organizatora na stronie programu „Żyj Kulturą”: www.zyjkultura.oksir.eu.

2. Celem głosowania internetowego jest wyłonienie siedmiu najlepszych inicjatyw, które uzyskają największą liczbę głosów. Wyłonione w drodze głosowania inicjatywy otrzymają dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł.

3. W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto wypełni formularz głosowania poprzez podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail oraz aktywuje link wysłany na wskazany adres e-mail. Aktywacja linku powoduje automatyczne oddanie głosu na wybraną inicjatywę. Głos można oddać raz na 24 godziny.

4. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu głosowania oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

5. Uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz głosowania, podać tylko jeden adres e-mail i tylko z tego adresu e-mail może oddawać głosy.

§3
Weryfikacja głosowania

1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa Organizator oraz Administrator strony internetowej programu „Żyj Kulturą”. Weryfikacja poprawności oddanych przez internautów głosów będzie mała miejsce w trakcie trwania głosowania internetowego oraz po jego zakończeniu.

2. Głosy oddane na daną inicjatywę, co do których powstanie podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy, w szczególności poprzez utworzenie fikcyjnych kont e-mail lub formularzy osób głosujących, w celu oddania więcej niż jednego głosu dziennie na dany projekt, będą anulowane.

3. W przypadku stwierdzenia nagminnego stosowaniu niedozwolonych zabiegów technicznych w celu dodania „fałszywych” głosów w sposób niezgodny z Regulaminem głosowania, wnioskodawca zostanie o tym powiadomiony przez Organizatora telefonicznie.

4. Klasyfikacją inicjatyw będzie udostępniana wg stanu z dnia poprzedniego na stronie: www.zyjkultura.oksir.eu/klasyfikacja. Klasyfikacja nie jest wiążąca. Ostateczne wyniki zostaną podane po zakończeniu głosowania i zweryfikowaniu poprawności głosów.

§4
Wyniki głosowania

1. Ostateczny wynik głosowania internetowego będzie zweryfikowany i oficjalnie zatwierdzony przez Organizatora.

2. Dofinansowanie realizacji projektu otrzyma siedem inicjatyw, które po weryfikacji poprawności głosowania, uzyskają największą liczbę głosów.

3. Ogłoszenie oficjalnych wyników głosowania nastąpi 3 kwietnia 2017 roku na stronie www.zyjkultura.oksir.eu

 

§5
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a.  problemy w przebiegu głosowanie, które nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

b.  przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych,

c.  udział w głosowaniu był niezgodny z postanowieniami Regulaminu głosowania i szkody tym spowodowane.

2. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z głosowaniem jest Organizator, który zapewnia, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania.

3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu głosowania rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2017 roku.

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content