masz pomysł?

Zrealizuj go właśnie teraz!

ŻK/8/2017 „Mieszkał w Wiśle sum wąsaty”

„Mieszkał w Wiśle sum wąsaty” – warsztaty plastyczne związane z obchodami Roku Rzeki Wisły, wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, nr wniosku: ŻK/8/2017

Warsztaty adresowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych (grupa: do 30 osób). Technika: papier-mâché. Czas trwania warsztatów: 7 weekendów – piątki i soboty po 3 godziny (Chata podcieniowa oraz budynek edukacyjny w Chrystkowie). Działania obejmują: ekologię, plastykę, ochronę przyrody.

Cele warsztatów:
– poszerzenie oferty – stworzenie nowej atrakcyjnej formy zajęć pozaszkolnych,
– wykonanie aranżacji przestrzeni koryta rzeki ekologiczną metodą papier-mâché,
– znaczenie Wisły w systemie wodnym Polski,
– zapoznanie uczestników warsztatów z ekosystemem dużej rzeki nizinnej (środkowy i dolny bieg), zagrożenia środowiska i jego ochrona,
– obserwacja natury, światła, faktury,
– zapoznanie uczestników warsztatów z metodą odzysku papieru,
– ukształtowanie świadomości i prawidłowych nawyków segregacji odpadów w szczególności odzysku i ponownego wykorzystania papieru (recykling)
– zapoznanie i nauczenie uczestników ekologicznej techniki papier-mâché,
– rozwój wyobraźni i zwiększenie zdolności manualnych,
– kreowanie przestrzeni, uwrażliwienie na sztukę, rzeźbę, małą architekturę,
– poznanie sposobów kształtowania powierzchni (faktura),
– rozwój wyobraźni twórczej i pomysłowości,
– rozwój wrażliwości estetycznej,
– aktywizacja uczestników w trakcie zajęć,
– zwiększenie umiejętności efektywnej pracy w grupie,
– wyrabianie szacunku dla pracy uczestników zajęć,
– stworzenie społeczności realizującej jedno dzieło.

Harmonogram planowanych działań:
7.07-19.08.2017 r. spotkania dwa razy w tygodniu (piątki i soboty), prowadzący: artysta malarz, rzeźbiarz, grafik.
– w piątki – zajęcia plastyczne z rysunku przyrodniczego,
– w soboty – zajęcia praktyczne w technice papier-mache.

Jakie korzyści dla społeczności miasta lub gminy Świecie przyniesie realizacja inicjatywy?
– stworzenie aranżacji przestrzeni koryta rzeki ekologiczną metodą papier-mâché wraz z jej ekosystemem,
– obserwacja natury, światła, faktury,
– kreowanie przestrzeni, uwrażliwienie na sztukę, rzeźbę, małą architekturę,
– rozwój wrażliwości estetycznej,
– wyrabianie szacunku dla pracy uczestników zajęć,
– stworzenie społeczności realizującej jedno dzieło.

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły powstało jesienią 1997 roku. Obecnie liczy ponad 40 członków. Głównymi celami TPDW są:
– promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły,
– promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
– ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej Doliny Dolnej Wisły,
– inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury,
– wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej.
Realizowanie celów statutowych następuje poprzez:
– prowadzenie działalności wydawniczej i filmowej promującej walory Doliny Dolnej Wisły,
– organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji,
– współpracowanie z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie badań i ochrony dolin rzek nizinnych (w tym Doliny Dolnej Wisły),
– opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu,
– promowanie walorów turystycznych rejonu Dolnej Wisły,
– prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury.

Osoby zaangażowane w projekt:
Dorota Piotrowiak – prowadzenie warsztatów papier-mâché. Wykonuje modele roślin i zwierząt techniką papier-mâché. Do tej pory współpracowała z: Brodnickim Parkiem Krajobrazowym (Przyroda BPK, wystawa makro, dom pszczół), Centrum Edukacji Ekologicznej w Brodnickim Muzeum (modele grzybów, modele ryb, modele gadów), Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (modele dawnych odmian jabłoni, modele ryb),
Lokalną Grupą Rybacką „Między Nidą a Pilicą” w Rudzie Malenieckiej (modele ryb), Ośrodkiem Tradycji Rybactwa i Wędkarstwa w Grzmięcy (modele ryb).
Katarzyna Kubiak-Wójcicka – mini-wykład/pogadanka (w zależności od wieku uczestników) na temat ekosystemu rzeki śródlądowej – biotop – budowa koryta rzeki, biocenoza – charakterystyczne gatunki fauny i flory
Krzysztof Bieńkowski – dokumentacja fotograficzna i filmowa
Lidia Sieradzka, Dawid Kilon – prowadzenie zajęć plastycznych

Weź udział w głosowaniu i wybierz najlepszy projekt!
Skip to content